OC zawodowa

Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek uchybień w czynnościach zawodowych:

projektowanie wnętrz i nadzór autorski,
architektura zieleni (landscaping),
projektowanie wyposażenia wnętrz (product

design).

Oferta

Warianty sumy gwarancyjnej: od 100 000 zł do 2 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka roczna od 500 zł do 2 160 zł w zależności od planowanego obrotu w rocznym okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC zawodowej jest dedykowane dla projektantów wnętrz, niezależnie od posiadanego wykształcenia i formy prowadzonej działalności.

Co ubezpieczenie OC chroni w szczególności?
 • szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe,
 • szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów przebudowy i przeprojektowania obiektu,
 • szkody w przedmiocie prac projektowych,
 • szkody następcze (np. utrata zysku),
 • szkody wynikłe z wad estetycznych (pod warunkiem niezgodności z umową),
 • szkody wynikłe ze stopniowego oddziaływania czynników takich jak: zagrzybiania, powolnego działania hałasu,
  wibracji, temperatury, wody, gazów, pyłów, bakterii i wirusów,
 • odpowiedzialność projektanta za podwykonawców w branży projektowej,
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • błędne zamówienia przez projektanta elementów wyposażenia wnętrz,
 • naruszenie praw autorskich osób trzecich,
To nie wszystko! Ubezpieczenie OC projektantów wnętrz dodatkowo zawiera:
 • bardzo niski udział własny – franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł,
 • szkody powstałe poza terytorium RP (z wyłączeniem USA i Kanady),
 • ochrona w przypadku roszczeń z tytułu poniesienia kosztów odtworzenia utraconych i zniszczonych
  dokumentów,
 • ochrona dla szkód we wszystkich rodzajach wnętrz, w tym obiektów zabytkowych,
 • ochrona przy angażowaniu się projektanta w wykonawstwo,
 • możliwość współubezpieczenia pracowników i stałych podwykonawców,
 • ubezpieczenie regresowych kar umownych.

OC ogólne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia skierowane jest zarówno do osób prawnych jak i osób fizycznych,którzy posiadają biuro i/lub korzystają z mienia osób trzecich.

Oferta

Oferta ubezpieczenia posiada jeden wariant sumy gwarancyjnej w wysokości 500 000zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka w wysokości 300zł/rocznie- jej wysokość nie jest uzależniona od planowanego obrotu/przychodu. Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

Zakres ubezpieczenia OC ogólnej obejmuje:
 • odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością i prowadzonym biurem,
 • odpowiedzialność w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dla projektantów wnętrz

Oferta

Oferta ubezpieczenia posiada różne warianty sumy gwarancyjnej w wsokości od 20 000 zł do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka od 95zł do 209 zł/rocznie. Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Prowadząc własną działalności stale borykasz się ze skomplikowanymi procedurami o charakterze administracyjno-prawnym lub rozbudowaną biurokracją. Często zdarza się, że jesteś stroną w sporze i musisz podejmować trudne decyzje, których konsekwencje mogą wiązać się z dużymi kosztami lud odpowiedzialnością prawną. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zmniejsza ryzyko prowadzenia sporów prawnych i pozwala skoncentrować się na Twoich codziennych zadaniach bez ponoszenia wysokich kosztów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej w następujących przypadkach:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytuły szkód poniesionych przez osoby trzecie a powstałe w
  związku z wykonywaniem czynności zawodowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonani umowy przez zamawiającego,
 • obrona ubezpieczonego w sądowych postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa
  wykroczeń, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ponadto, ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej rozszerzono o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na:
 • konsultacjach prawnych przez telefon bądź elektronicznie,
 • sporządzeniu opinii prawnych,
 • pomocy w sporządzeniu dokumentów procesowych.

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 24 h na dobę. Ubezpieczenie działa zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych w pracy, w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym. Program przewiduje także możliwość wykupienia ubezpieczenia dla osób wskazanych przez Ubezpieczającego.

Oferta

Propozycja uwzględnia trzy warianty sumy gwarancyjnej:
10.000 zł; 20.000 zł; 50.000 zł.

Składka

Suma ubezpieczenia: 10.000 zł- 50 zł; 20.000 zł- 100 zł; 50.000 zł- 150 zł

Składka za dodatkowe rozszerzenia :
1. następstwa zawałów serca i udarów mózgu + 30%
2. wyczynowe uprawianie sportów +100%
3. następstw NW powstałych na skutek ataków terrorystycznych w krajach standardowo wyłączonych z ochrony + 100%

Ochrona dla osób, które przekroczyły 70 rok życia wiąże się ze zwyżką składki +50%
Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia

Dedykowany program dla projektantów wnętrz daje możliwość wykupienia ochrony w zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na specjalnie wynegocjowanych warunkach.

Kluczowe kwestie:
 • ubezpieczenie działa zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych w pracy, w drodze do i z pracy
  oraz w życiu prywatnym.
 • ochrona obowiązuje przez 24 h na dobę bez ograniczeń terytorialnych
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia dla osób wskazanych przez Ubezpieczającego
3 warianty Sumy Ubezpieczenia
suma ubezpieczenia składka roczna
10.000 zł50 zł
20.000 zł100 zł
50.000 zł150 zł
Ubezpieczyciel wypłaca następujące rodzaje świadczeń:
 • w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 100 % sumy ubezpieczenia.
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 1 % sumy ubezpieczenia za każdy 1 % uszczerbku.
 • zwrot kosztów leczenia do 20% sumy ubezpieczenia.
 • świadczenie za szkody powstałe wskutek terroryzmu z wyłączeniem następujących krajów: Afganistan, Algieria,
  Czad, Czeczenia, Kolumbia, Kongo, Irak, Iran, Izrael, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, Korea Północna, Filipiny, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan- możliwość włączenia krajów nie objętych ochroną zwyżka składki +100%.
Ponadto
 • ubezpieczyciel zgodnie z WU dokonuje również zwrotu kosztów: nabycia środków pomocniczych, protez i
  innych przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego inwalidów, odbudowy stomatologicznej zębów.
 • niezależnie od doznanego uszczerbku, Ubezpieczyciel w ramach bezpłatnego ASSISTANCE obejmuje ochroną
  koszty towarzyszące nieszczęśliwemu wypadkowi: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostarczenia leków przepisanych przez lekarza, transportu do placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego, pomocy domowej, opieki nad dziećmi i zwierzętamiOchronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o następujące ryzyka:

Rozszerzenie Zwyżka składki
następstwa zawałów serca i udarów mózgu+ 30%
wyczynowe uprawianie sportu+ 100%
następstwa NNW powstałych na skutek ataków terrorytycznych+ 100%

EEI

Ubezpieczeniem można objąć zarówno urządzenia stacjonarne jak i przenośne np.laptopy,aparaty cyfrowe, kamery etc.nie starsze niż 7 lat.
Ubezpieczenie dla sprzętu elektronicznego przenośnego obejmuje terytorium Europy bez konieczności opłacenia dodatkowej składki

Otym należy pamiętać:

Oferta

Suma ubezpieczenia = wartość sprzętu zgłoszonego dla ubezpieczenia

Sprzęt ubezpieczony jest na wartości odtworzeniowej rozumianej jako wartoścrówną kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy sprzęt tego samego rodzaju, jakości i wydajnośc, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego.

Składka

Składkę za ubezpieczenie mienia oblicza sie na podstawie stawek:

4% od wartości sprzętu stacjonarnego
Np. dla sprzętu o wartości 15.000zł:
15.000 zł x stawka 4%=60zł

6% od wartości sprzętu przenośnego
Np. dla sprzętu o wartości 15.000zł
15.000 zł x stawka 6%= 90zł

Składka minimalna 30 zł

Nierozłącznym narzędziem pracy każdego projektanta jest sprzęt elektroniczny - warto zatem zadbać, aby był on należycie chroniony. W ramach kompleksowego ubezpieczenie dla projektantów wnętrz proponujemy Państwu ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Wykupienie ochrony ubezpieczenie mienia jest możliwe wyłącznie jako rozszerzenie do odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Ubezpieczenie sprzętu od wszystkich ryzy zapewnia kompleksową ochronę urządzeń w przypadku szkód powstałych zarówno z przyczyn zewnętrznych jak i wewnętrznych w wyniku m.in.:
 • działania pracowników (tj niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze)
 • upadek
 • działania ognia, dymu sadzy etc
 • działania wody, wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi
 • kradzieży z włamaniem, rabunku
 • celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie
 • zwarcia, spięcia, przepięcia, oddziaływania wyładowań atmosferycznych
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ubezpieczenie dla sprzętu elektronicznego przenośnego obejmuje terytorium Europy bez konieczności opłacenia dodatkowej składki

Ubezpieczeniem można objąć zarówno urządzenia stacjonarne jak i przenośne np. laptopy, aparaty cyfrowe, kamery etc. nie starsze niż 5 lat.O czym należy pamiętać?

 • franszyza redukcyjna, czyli kwota która zostanie potrącona z wypłaty odszkodowania wynosi 500 zł.
 • wartość sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia nie więcej niż 100.000 PLN dla sprzętu stacjonarnego i nie więcej
  niż 50.000 zł dla sprzętu przenośnego
 • konieczność posiadania dowodu zakupu sprzętu